Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

TECHNIK ANALITYK

INNOWACJA KOSMETOLOGIA

Patronat: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej zaakceptował pozytywnie objęcie patronatem klasy w zawodzie technik analityk, w którym kształcą się uczniowie w naszej szkole. Technik analityk jest to już drugi zawód po techniku eksploatacji portów i terminali objęty patronatem tej uczelni. Patronat Politechniki Rzeszowskiej pozwoli naszym uczniom poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności z chemii i przedmiotów zawodowych chemicznych, a jednocześnie  sprawi, że kształcenie będzie innowacyjne i bardziej atrakcyjne.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia/chemia

video

1. Technik analityk to zawód, który nabiera coraz większego znaczenia ze względu na rosnącą dbałość o sprawy związane, z jakością surowców oraz gotowych produktów. Należy do branży chemicznej, która jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce i od wielu lat zalicza się od do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki.

 Rozwój nowych technologii wiąże się z koniecznością funkcjonowania laboratoriów analitycznych nadzorujących procesy produkcji.

Technik analityk jest poszukiwany na rynku pracy, w skali kraju w zawodzie tym kształci się zaledwie kilkuset uczniów.

Analityk wykonuje badania składu chemicznego różnorodnych surowców, półproduktów, produktów i materiałów. Przygotowuje próbki do badań, sporządza roztwory, wykonuje analizy ilościowe i jakościowe z wykorzystaniem aparatury pomiarowej. Interpretuje wyniki badań, ocenia ich wiarygodność, racjonalnie i bezpiecznie stosuje różne substancje chemiczne. Prowadzi obserwacje mikroskopowe drobnoustrojów
z przygotowanych przez siebie preparatów, ocenia jakość mikrobiologiczną produktów spożywczych, powietrza, wody itp.

2. Informacja dodatkowe

Technik analityk jest objęty patronatem Politechnik Rzeszowskiej. Ponadto współpracuje z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania, Uniwersytetem Rzeszowskim, w ramach kooperacji z uczelniami uczniowie odbywają specjalistyczne zajęcia laboratoryjne uczestniczą w konferencjach, seminariach, wykładach, pokazach.

Analitycy mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w laboratoriach:

 • przemysłu spożywczego np.; Nestlé (Gerber), Mlekovita (Resmiecz), Bakoma;
 • farmaceutycznego np. Sanofi
 • medycznych i przyszpitalnych np. Medyk
 • weterynaryjnych
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ);
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (sanepid);
 • Okręgowej Stacji ChemicznoRolniczej (OSCHR).

Uczestniczą również w praktykach zagranicznych w ramach programu ERASMUS +

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04.Wykonywanie badań analitycznych

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy – technik analityk, który jest honorowany w Unii Europejskiej.

4.Sylwetka absolwenta

Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik analityk przygotowany jest do wykonywania następujących czynności zawodowych:

 • sporządzania roztworów z odczynników chemicznych i przygotowywania sprzętu laboratoryjnego do badań analitycznych;
 • pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
 • wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
 • wykonywania badań mikrobiologicznych, bioanalitycznych i środowiskowych.

Ponadto dzięki odbywaniu praktyk zawodowych w wymiarze 6 tygodni, absolwent poznaje rzeczywiste warunki pracy, nowoczesny sprzęt i metodykę badań stosowaną w wyspecjalizowanych laboratoriach. Nabywa doświadczenie zawodowe, umiejętności współpracy w grupie, staje się kreatywny i przedsiębiorczy, często nawiązuje współpracę z przyszłym pracodawcą, co ułatwia mu odnalezienie się na rynku pracy.

5. Technik analityk znajdzie zatrudnienie w:

– laboratoriach medycznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne);

– laboratoriach środowiskowych (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery);

-laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych);

– laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu itp.);

– laboratoriach przemysłowych (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców
i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod, analizowanie przyczyn awarii);

– laboratoriach przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego;

– laboratoriach stacji uzdatniania wody;

– laboratoriach oczyszczalni ścieków.

Analitycy mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych na kierunkach: chemicznym, biochemicznym, fizjoterapii, farmaceutycznym, kosmetologicznym, analityki medycznej, ochrony środowiska itp. Technik analityk znajdzie też zatrudnienie w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, toksykologicznych, pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii i innych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

            Szkoła posiada bazę dydaktyczną umożliwiającą uczniom prowadzenie badań indywidualnie lub zespołowo w wyspecjalizowanych pracowniach:

 • techniki laboratoryjnej i prac preparatywnych, wyposażoną w:
  zestawy do poboru i transportu próbek, sprzęt i urządzenia do oczyszczania
  i wyodrębniania substancji, zagęszczania śladów, prowadzenia prac preparatywnych, procesów jednostkowych (w skali laboratoryjnej) chemicznych i biochemicznych,
  w tym w urządzenia do: rozdrabniania i mieszania, sączenia, destylacji, ogrzewania
  i chłodzenia, ekstrakcji, sublimacji, mineralizacji, badań właściwości fizykochemicznych substancji;
 • analizy chemicznej, wyposażoną w:

sprzęt do wykonywania jakościowych i ilościowych analiz substancji nieorganicznych i organicznych, taki jak: szkło laboratoryjne miarowe, wirówki, suszarki, piece do prażenia, łaźnie, mieszadła, urządzenia do ogrzewania i chłodzenia oraz wagi laboratoryjne techniczne i analityczne;

 • pomiarów technicznych i instrumentalnych, wyposażoną w:

stanowiska do pomiarów metodami elektrochemicznymi: pH, elektrolizy, stanowiska do pomiarów chromatograficznych, stanowisko do pomiarów spektrofotometrycznych UV-VIS, stanowisko do pomiarów polarymetrycznych, refraktometrycznych, stanowisko do pomiarów: lepkości, gęstości, wilgotności, stanowisko do pomiarów charakterystycznych temperatur, stanowiska do pomiaru parametrów procesowych: temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu, gęstości, lepkości, pH, składu chemicznego;

 • mikrobiologicznych, wyposażoną w:

sprzęt i urządzenia do wykonywania badań mikrobiologicznych żywności, wody
i powietrza, w szczególności cieplarki, suszarki, autoklaw, aparat Kocha, aparat do hodowli w warunkach beztlenowych, lampy UV, komory chłodnicze, zestawy do filtracji mikrobiologicznej, licznik kolonii,  mikroskopy, zestawy do poboru i transportu próbek.

Pracownie wyposażone są w: instrukcje do wykonywania ćwiczeń, normy dotyczące badań analitycznych, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, środki ochrony indywidualnej.

TECHNIK ANALITYK PREZENTACJA KIERUNKU