Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zespołu Szkół Spożywczych
im. Tadeusza Rylskiego
w Rzeszowie

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

Biblioteka szkolna jest pracownia szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Pełni rolę szkolnego internetowego centrum multimedialnego.
Biblioteka podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.
Integralną część biblioteki stanowią: a) wypożyczalnia i czytelnia, b) magazyn.
Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Jeżeli w bibliotece będzie przeprowadzane skontrum okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony.
Czas otwarcia biblioteki uzależniony jest od organizacji zajęć dydaktycznych w szkole i umożliwia maksymalne wykorzystanie biblioteki i jej zbiorów przez wszystkich użytkowników.
Dyrektor zarządza przeprowadzenie skontrum biblioteki.
Ponadto, niezależnie od powyższego terminu, skontrum przeprowadza się:
– w przypadku zmiany na stanowisku bibliotekarza,
– w razie wypadku losowego np. kradzieży, pożaru, itp.

ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz pozostałym pracownikom szkoły.
Gromadzi i udostępnia księgozbiór służący do realizacji programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły zgodny z potrzebami i zainteresowaniami uczniów i nauczycieli.
Służy pomocą i poradą w poszukiwaniu materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne i udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych.
Prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczo – medialnej przygotowując uczniów do efektywnego poszukiwania informacji i samokształcenia. Rozbudza indywidualne zainteresowania oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się.
Tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
Popularyzuje księgozbiór biblioteki, wiedzę o regionie poprzez organizowanie wystawek, kiermaszów, konkursów itp.
Współpracuje z Radą Pedagogiczną w zakresie:
– przygotowania i udostępniania materiałów informacyjnych,
– współorganizowania imprez ogólnoszkolnych,
– informowania wychowawców o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
– wspomagania w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli,
– prenumeraty gazet i czasopism społeczno-kulturalnych i fachowych.
Współdziała z Samorządem Uczniowskim przy organizowaniu imprez, rocznic i obchodów, itp.
Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie przekazywania środków na działalność biblioteki i zakupów książek na nagrody dla wyróżniających się uczniów oraz propaguje wśród rodziców literaturę z dziedziny wychowywania.
Prowadzi działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną (plakaty, informacje, wystawki, organizowanie imprez kulturalnych, wycieczki – lekcje muzealne, spotkania autorskie itp.).
Nawiązuje współpracę z innymi bibliotekami w celu zapoznania uczniów z działalnością tych placówek, organizowania lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich i innych imprez czytelniczych oraz wypożyczania książek przez naszych uczniów.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za stan i wykorzystanie księgozbioru biblioteki gromadzonego drogą systematycznych zakupów, prenumeraty i darowizn.
Rejestruje i opracowuje pod względem formalnym i rzeczowym oraz przygotowuje technicznie zbiory do udostępniania.
Dokonuje okresowych selekcji księgozbioru i sporządza odpowiednie protokoły.
Przygotowuje plan pracy biblioteki oraz sporządza okresowe sprawozdania z działalności biblioteki i przedstawia je na zebraniach plenarnych Rady Pedagogicznej.
Prowadzi określoną przepisami dokumentację biblioteczną oraz statystykę dzienną, semestralną i roczną.
Dokonuje zakupów książek przeznaczonych na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, olimpiadach przedmiotowych, itp.
Wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły służące realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

Uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory.
Uczniowie mogą wypożyczać jednorazowo 7 książek, a uczestnicy olimpiad i konkursów ilość niezbędną do przygotowań związanych z olimpiadą i konkursem.
Termin zwrotu wypożyczonych lektur upływa po miesiącu, a pozostałych książek po uzgodnieniu z bibliotekarzem. Termin ten może być przedłużony tylko wtedy, gdy nie ma innych czytelników oczekujących na tę książkę.
Czytelnicy z klas maturalnych zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek do 18 kwietnia danego roku. Pozostali uczniowie powinni zwrócić książki do 20 czerwca roku szkolnego. Można zachować lub wypożyczyć książkę na okres wakacji po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
Uczniowie kończący naukę w szkole, oraz nauczyciele, z którymi zostaje rozwiązana umowa o pracę, powinni podpisać w bibliotece kartę obiegową.
Wobec czytelników przetrzymujących książki biblioteka może zastosować sankcję w postaci okresowego wstrzymania wypożyczeń.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
Uczniom systematycznie współpracującym z biblioteką mogą być przyznane nagrody książkowe na koniec roku szkolnego lub inna gratyfikacja.