Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

STAŻE ZAGRANICZNE

ÓSMOKLASISTO! CZEKAMY NA CIEBIE!!!

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
(WG CKE, MEN I GIS)

Bez maseczki, długopisu i dowodu osobistego zdający nie zostanie wpuszczony na salę egzaminacyjną!!!

 

 1. Na egzamin może przyjść TYLKO osoba zdrowa, która nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji domowej i nie przebywa z osobą na kwarantannie lub izolacji domowej.
 2. Rodzic ani prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (wymienionych w komunikacie dyrektora CKE – długopis, kalkulator, ołówek, gumka, linijka) – szkoła ich nie udostępnia!! Zdający NIE MOGĄ pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, egzaminator, asystent, operator systemu aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu)
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas tych wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 4. Zdający, którzy chcą zostawić swoje rzeczy przed egzaminem w bezpiecznym miejscu (torebki, komórki itp., kurtki, parasole):

     – jeżeli posiadają szafki  – pozostawiają rzeczy w szafkach,  w przypadku egzaminu pisemnego w sali 24 i 28 proszeni są, aby na mniejsze rzeczy np. komórki przygotowali sobie przezroczyste reklamówki lub woreczki z przyklejoną do nich lub przypiętą karteczką z imieniem i nazwiskiem (w nich umieszczą te drobniejsze rzeczy, by nie dotykać rzeczy innych osób) i pozostawili w wyznaczonym miejscu w drugim budynku szkoły,

     – absolwenci  proszeni są, aby na mniejsze rzeczy np. komórki przygotowali sobie przezroczyste reklamówki lub woreczki z przyklejoną do nich lub przypiętą karteczką z imieniem i nazwiskiem (w nich umieszczą te drobniejsze rzeczy, by nie dotykać rzeczy innych osób) i pozostawili w sali nr 2.

     – zdający egzamin w dniu 22.06.2020 na dużej sali gimnastycznej (nr 5) pozostawiają rzeczy w woreczku w szatni pod salą gimnastyczną.

      Przy korzystaniu z szatni prosimy o zachowanie odstępów, nietłoczenie się w nich i niedotykanie rzeczy innych. Wejście na dużą salę gimnastyczną (nr 5) bezpośrednio od podwórza, obok wejścia głównego

 1. Wejście do sal egzaminacyjnych – zgodnie z harmonogramem, tak abyście nie tłoczyli się przed szkołą czy na korytarzach i spokojnie, ale systematycznie zajmowali miejsca w salach.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

WIELKI SUKCES NASZYCH UCZENNIC!!!

KAROLINA MATERNIA  I KAROLINA GRAB Z KLASY 3 B (technik żywienia i usług gastronomicznych)  UZYSKAŁY TYTUŁ FINALISTY OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

Serdecznie gratulujemy naszym wspaniałym uczennicom, że znalazły się w ścisłym gronie 19 uczniów technikum, w Polsce, którym udało się tak dobrze rozwiązać ten trudny test.

Życzymy  dalszych sukcesów osobistych i zawodowych orz spełnienia marzeń.

Do olimpiady uczennice przygotowywały się pod opieką

p. mgr inż. Anny Ulan

Czytaj więcej

OFERTA EDUKACYJNA