Godło

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerska

Archiwum

Rekrutacja – ponadgimnazjalna

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

nabor1 

 

Zarządzenie Nr 7/2016
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 21 marca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE

HARMONOGRAM

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
(Rzeszów, ul. Warszawska 20) w godz. 8-15,
od 25.04 2016 r. do 28 czerwca 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły 

osobiście lub telefonicznie (0) 177483100 lub 177483101

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów.

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Do technikum zostają zakwalifikowani wszyscy kandydaci, którzy uzyskali średnią ocen 4,5 z czterech przedmiotów:
1. języka polskiego
2. języka obcego
3. matematyki
4. chemii, biologii lub geografii oraz laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Pozostali kandydaci będą zakwalifikowani w oparciu o wyniki egzaminu w gimnazjum i punkty za oceny z wyżej wymienionych przedmiotów na świadectwie.

Ustalone progi punktowe przyjęć kandydatów:

Technik eksploatacji portów i terminali Od 100 punktów
Pozostałe klasy TECHNIKUM 35 uczniów z największą ilością punktów
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA bez ograniczenia punktowego

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły:

składają wydrukowany ze strony  Nabór elektroniczny VULCAN kwestionariusz zgłoszeniowy oraz przynoszą do sekretariatu:

1. dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania)

2. świadectwo ukończenia szkoły niższego typu

3. kartę zdrowia ucznia

4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie

5. młodociani pracownicy do klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik załączają odpis umowy o pracę zawartej z pracodawcą

6. wyniki egzaminu gimnazjalnego (tylko gimnazjaliści)

7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych oświadczenie.pdf