Godło
Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
1. Deklaracja udziału w projekcie oraz oświadczenie uczestnika projektu
2. Informacja o rachunku bankowym
3. Oświadczenie przewoźnika
4. Oświadczenie stażysty
5. Umowa uczestnictwa w stażu
6. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
7. Upoważnienie do korzystania z samochodu
8. Rezygnacja z udziału w praktyce/stażu

 

W dniu 15 czerwca 2012 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Gmina Miasto Rzeszów na realizację projektu pozyskała ponad 9,5 mln zł; w tym wkład własny wyniósł ponad 1,2 mln zł.

Projekt jest realizowany od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.

Obejmuje on wsparciem dwanaście zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,w tym między innymi – Zespół Szkół Spożywczych im. dra T. Rylskiego w Rzeszowie.
Przedmiotem projektu dla Miasta Rzeszowa jest przede wszystkim organizacja praktyk dla ponad 1500 uczniów i staży dla ponad 500 uczniów (w tym praktyk dla 127 uczniów naszej szkoły w ośmiu zawodach technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz staży dla 60 uczniów w zawodzie kucharz, kelner i technik hotelarstwa).

Za udział w stażu uczeń otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1000 zł brutto.

Projekt obejmie również:
• organizację szkoleń z autoprezentacji dla uczniów ostatnich klas technikum Zespołu Szkół Spożywczych im. dra T. Rylskiego w Rzeszowie,
• organizację szkoleń/studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
• utworzenie pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole,
• doposażenie pracowni zawodowych w szkole w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny.

Realizacja wyżej wymienionych działań zapewni:
• dostosowanie oferty kształcenia szkoły do potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy,
• zmodernizowanie w szkole warunków kształcenia,
• wzmocnienie współpracy między szkołą oraz pracodawcami,
• stworzenie w szkole systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy zechcą przyjąć uczniów na praktyki i staże, będą mogli złożyć ofertę w drodze zamówienia publicznego. Za przeprowadzenie ponadprogramowych praktyk i staży otrzymają zapłatę. Dzięki udziałowi w realizacji projektu zyskają w przyszłości dobrze wykształconych i przygotowanych do pracy w danym zawodzie pracowników. Tym samym w dalszej perspektywie będą wpływać na kształcenie wykwalifikowanej kadry i na ograniczanie bezrobocia w regionie.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców i pracodawców do wspólnej realizacji projektu oraz wypracowywanie i prezentowanie dobrych praktyk współpracy z Gminą Miasto Rzeszów oraz naszą szkołą.