Godło
Najlepsze technika 2020
Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Nasi partnerzy
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
(WG CKE, MEN I GIS)

Bez maseczki, długopisu i dowodu osobistego zdający nie zostanie wpuszczony na salę egzaminacyjną!!!

 

 1. Na egzamin może przyjść TYLKO osoba zdrowa, która nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji domowej i nie przebywa z osobą na kwarantannie lub izolacji domowej.
 2. Rodzic ani prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (wymienionych w komunikacie dyrektora CKE – długopis, kalkulator, ołówek, gumka, linijka) – szkoła ich nie udostępnia!! Zdający NIE MOGĄ pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, egzaminator, asystent, operator systemu aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu)
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas tych wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 4. Zdający, którzy chcą zostawić swoje rzeczy przed egzaminem w bezpiecznym miejscu (torebki, komórki itp., kurtki, parasole):

     – jeżeli posiadają szafki  – pozostawiają rzeczy w szafkach,  w przypadku egzaminu pisemnego w sali 24 i 28 proszeni są, aby na mniejsze rzeczy np. komórki przygotowali sobie przezroczyste reklamówki lub woreczki z przyklejoną do nich lub przypiętą karteczką z imieniem i nazwiskiem (w nich umieszczą te drobniejsze rzeczy, by nie dotykać rzeczy innych osób) i pozostawili w wyznaczonym miejscu w drugim budynku szkoły,

     – absolwenci  proszeni są, aby na mniejsze rzeczy np. komórki przygotowali sobie przezroczyste reklamówki lub woreczki z przyklejoną do nich lub przypiętą karteczką z imieniem i nazwiskiem (w nich umieszczą te drobniejsze rzeczy, by nie dotykać rzeczy innych osób) i pozostawili w sali nr 2.

     – zdający egzamin w dniu 22.06.2020 na dużej sali gimnastycznej (nr 5) pozostawiają rzeczy w woreczku w szatni pod salą gimnastyczną.

      Przy korzystaniu z szatni prosimy o zachowanie odstępów, nietłoczenie się w nich i niedotykanie rzeczy innych. Wejście na dużą salę gimnastyczną (nr 5) bezpośrednio od podwórza, obok wejścia głównego

 1. Wejście do sal egzaminacyjnych – zgodnie z harmonogramem, tak abyście nie tłoczyli się przed szkołą czy na korytarzach i spokojnie, ale systematycznie zajmowali miejsca w salach.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.