Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Egzamin zawodowy

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
(WG CKE, MEN I GIS)

Bez maseczki, długopisu i dowodu osobistego zdający nie zostanie wpuszczony na salę egzaminacyjną!!!

 

 1. Na egzamin może przyjść TYLKO osoba zdrowa, która nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji domowej i nie przebywa z osobą na kwarantannie lub izolacji domowej.
 2. Rodzic ani prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (wymienionych w komunikacie dyrektora CKE – długopis, kalkulator, ołówek, gumka, linijka) – szkoła ich nie udostępnia!! Zdający NIE MOGĄ pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, egzaminator, asystent, operator systemu aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu)
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas tych wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 4. Zdający, którzy chcą zostawić swoje rzeczy przed egzaminem w bezpiecznym miejscu (torebki, komórki itp., kurtki, parasole):

     – jeżeli posiadają szafki  – pozostawiają rzeczy w szafkach,  w przypadku egzaminu pisemnego w sali 24 i 28 proszeni są, aby na mniejsze rzeczy np. komórki przygotowali sobie przezroczyste reklamówki lub woreczki z przyklejoną do nich lub przypiętą karteczką z imieniem i nazwiskiem (w nich umieszczą te drobniejsze rzeczy, by nie dotykać rzeczy innych osób) i pozostawili w wyznaczonym miejscu w drugim budynku szkoły,

     – absolwenci  proszeni są, aby na mniejsze rzeczy np. komórki przygotowali sobie przezroczyste reklamówki lub woreczki z przyklejoną do nich lub przypiętą karteczką z imieniem i nazwiskiem (w nich umieszczą te drobniejsze rzeczy, by nie dotykać rzeczy innych osób) i pozostawili w sali nr 2.

     – zdający egzamin w dniu 22.06.2020 na dużej sali gimnastycznej (nr 5) pozostawiają rzeczy w woreczku w szatni pod salą gimnastyczną.

      Przy korzystaniu z szatni prosimy o zachowanie odstępów, nietłoczenie się w nich i niedotykanie rzeczy innych. Wejście na dużą salę gimnastyczną (nr 5) bezpośrednio od podwórza, obok wejścia głównego

 1. Wejście do sal egzaminacyjnych – zgodnie z harmonogramem, tak abyście nie tłoczyli się przed szkołą czy na korytarzach i spokojnie, ale systematycznie zajmowali miejsca w salach.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

EGZAMINY ZAWODOWE SESJA 1

Terminy egzaminów zawodowych

Etap pisemny  10.01.2020 r.

kwalifikacje: T.12, T.15, A.34, A.27, A.60, TG.07, TG.12

Etap praktyczny:

 

09.01.2020 – T.12, T.15, A.34

13-14.01.2020 – A.27

11-12.02.2020 – A.60

14-15.01.2020 – TG.07

09.01.2010 – TG.12

 

EGZAMINY ZAWODOWE – SESJA 2

Terminy egzaminów zawodowych

Etap pisemny  23.06.2020 r.

kwalifikacje: AU.29, AU.59, AU.33, TG.07, TG.04

Etap praktyczny:

24.06.2020 – AU.29

22.06.2020 – AU.59

22. 06.2020 – AU.33

30.06.2020 – T.07

30.06.2020 – TG.04

 

SKŁADANIE DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO POPRAWKOWEGO. W A Ż N E !!!

Zdający, którzy:
• przystąpili do egzaminu w sesji styczeń – luty 2018r.
i otrzymali negatywny wynik z egzaminu w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018r.

• nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018r. po ogłoszeniu wyników w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018r.

KOMUNIKAT

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2018 r. upływa dnia 9 września 2017 r.

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu zawodowego z części praktycznej w dniu 11.10.2016 r.

Kwalifikacja T. 15 – sala 4  godz. 1300

Kwalifikacja T. 15 – sala 5  godz. 1300

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu zawodowego z części pisemnej w dniu 06.10.2016 r.

Kwalifikacja T. 02 – sala 104  godz. 1000

Kwalifikacja T. 06 – sala 104  godz. 1000

Kwalifikacja T. 15 – sala 104  godz. 1000

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt.4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016 roku, oraz może mieć kalkulator prosty*.

*Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

EGZAMINY ZAWODOWE 2016/2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
– część pisemna

06.10.2016 godz. 10.00 sala nr 104


w kwalifikacjach T.15, T.02, T.06


– część praktyczna

11.10.2016 godz. 13.00, sale nr 4,5

kwalifikacja T.15

 

Sesja I

Egzamin pisemny   12.01.2017

Egzamin praktyczny

09.01.2017

A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

T.16 organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

02.02.2017

A.27 organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

14-15.02.2017

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Sesja 3

Egzamin pisemny  20.06.2017

Egzamin praktyczny

26.06.2017

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

27.06.2017

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

27-28.06.2017

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

A.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

28-29.06.2017

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych