Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Komunikaty

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

 

Wspaniała informacja dla wszystkich obecnych uczniów ZSS w Rzeszowie i uczniów, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole we wrześniu – już w Zespole Szkół nr 3

Cieszymy się, że ZSS wygrał projekt w ramach programu

Ponadnarodowa mobilność uczniów

„Nowatorskie metody nauczania geografii

oparte na współczesnej technologii cyfrowej”

W terminie od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 roku 35 uczniów z 6 opiekunami
w dwóch turach będzie miało możliwość odbycia tygodniowych zajęć wraz z hiszpańskimi uczniami w Escuda de fp Santa Maria de Los Angeles w Maladze
.

Jest to pierwszy udział naszej szkoły w tym programie i cieszymy się, że uczniowie
z rzeszowskiej szkoły będą wraz z uczniami z Malagi realizować różne przedsięwzięcia podczas zajęć lekcyjnych i wypracowywać takie rezultaty jak: wirtualny spacer po Maladze, zrobienie makiety „śladami zabytków Malagi”, prowadzenie bloga projektu, czy wspólne zrobienie prezentacji dotyczącej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta na przykładzie Malagi i Rzeszowa. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim i przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych, m.in. w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, technologii cyfrowych, osobistych, społecznych
i w zakresie uczenia się.

         Od 1999 r. ZSS w Rzeszowie zrealizował kilkanaście projektów staży zagranicznych w ramach programów Unii Europejskiej, najpierw w ramach Leonardo da Vinci, a potem w ramach Erasmus+,
w których uczestniczyli zarówno nauczyciele jak i uczniowie naszej szkoły. Aktualnie realizowany jest projekt „Walencja kluczem do sukcesu zawodowego”, w ramach którego dwie grupy odbyły już 3-tygodniowe praktyki w Walencji (Hiszpania), a w najbliższym roku szkolnym planowany jest jeszcze jeden wyjazd 20-osobowej grupy uczniów do hiszpańskich zakładów pracy w zawodach technik analityk, technik eksploatacji portów i terminali i technik hotelarstwa. Podobnie jak wszyscy wcześniejsi uczestnicy praktyk zagranicznych mają oni zagwarantowane w ramach pełnego dofinansowania ze środków unijnych: przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne, przygotowujące do wyjazdu, transport do miejsca odbywania praktyk i z powrotem, zakwaterowanie, bilety na transport miejski, realizację praktyk w wyselekcjonowanych zakładach pracy, udział
w wycieczkach edukacyjnych.

        Każdy uczeń technikum w ZSS w Rzeszowie, także ten, który od września 2020 r. podejmie naukę w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie, ma szansę zostać uczestnikiem projektu praktyk zagranicznych. 

Warto być uczniem naszej szkoły!

 

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
(WG CKE, MEN I GIS)

Bez maseczki, długopisu i dowodu osobistego zdający nie zostanie wpuszczony na salę egzaminacyjną!!!

 

 1. Na egzamin może przyjść TYLKO osoba zdrowa, która nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji domowej i nie przebywa z osobą na kwarantannie lub izolacji domowej.
 2. Rodzic ani prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (wymienionych w komunikacie dyrektora CKE – długopis, kalkulator, ołówek, gumka, linijka) – szkoła ich nie udostępnia!! Zdający NIE MOGĄ pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, egzaminator, asystent, operator systemu aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu)
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas tych wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 4. Zdający, którzy chcą zostawić swoje rzeczy przed egzaminem w bezpiecznym miejscu (torebki, komórki itp., kurtki, parasole):

     – jeżeli posiadają szafki  – pozostawiają rzeczy w szafkach,  w przypadku egzaminu pisemnego w sali 24 i 28 proszeni są, aby na mniejsze rzeczy np. komórki przygotowali sobie przezroczyste reklamówki lub woreczki z przyklejoną do nich lub przypiętą karteczką z imieniem i nazwiskiem (w nich umieszczą te drobniejsze rzeczy, by nie dotykać rzeczy innych osób) i pozostawili w wyznaczonym miejscu w drugim budynku szkoły,

     – absolwenci  proszeni są, aby na mniejsze rzeczy np. komórki przygotowali sobie przezroczyste reklamówki lub woreczki z przyklejoną do nich lub przypiętą karteczką z imieniem i nazwiskiem (w nich umieszczą te drobniejsze rzeczy, by nie dotykać rzeczy innych osób) i pozostawili w sali nr 2.

     – zdający egzamin w dniu 22.06.2020 na dużej sali gimnastycznej (nr 5) pozostawiają rzeczy w woreczku w szatni pod salą gimnastyczną.

      Przy korzystaniu z szatni prosimy o zachowanie odstępów, nietłoczenie się w nich i niedotykanie rzeczy innych. Wejście na dużą salę gimnastyczną (nr 5) bezpośrednio od podwórza, obok wejścia głównego

 1. Wejście do sal egzaminacyjnych – zgodnie z harmonogramem, tak abyście nie tłoczyli się przed szkołą czy na korytarzach i spokojnie, ale systematycznie zajmowali miejsca w salach.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Staże zagraniczne

Ósmoklasisto! Wybierz naszą szkołę!

ÓSMOKLASIŚCI! CZEKAMY NA WAS!

MATURY – WYKAZ SAL

Wykaz sal, w których będą się odbywały egzaminy maturalne dla poszczególnych klas

Kl. 4A  –  szatnia – szatnia WF pod dużą salą gimn.

język polski    8.06 godz. 9.00 PP (poziom podstawowy) sala 5 (duża gimn.)

matematyka      9.06 godz. 9.00 PP s. 5

język angielski     10.06 godz. 9.00 PP s.203 – 11 osób (nr w dzienniku 1-12)

                                                s s. 205  – 10 osób (nr 13-25)

język angielski        10.06 godz. 14.00 PR s. 106 – 8 osób

matematyka             15.06 godz. 9.00   PR s. 4 – 7 osób

chemia          17.06 godz. 9.00   PR s. 4 -11 osób

geografia      19.06 godz.  9.00   PR s. 5 – 5 osób

historia sztuki   19.06 godz. 14.00 PR s. 207a -2 osoby

fizyka           24.06 godz. 9. 00  PR s. 207a -1 osoba

język rosyjski – 26.06 godz. 9.00 PP s. 207a -1 osoba

Kl. 4B –  szatnia – szatnia WF pod dużą salą gimn.

język polski   8.06 godz. 9.00 PP (poziom podstawowy) sala 5 (duża gimn.)

matematyka  9.06 godz. 9.00 PP s. 5

język angielski 10.06 godz.  9.00 PP s. 101 – 11 osób (nr w dzienniku 1-15)

s. 208 – 6 osób (nr 16-23)

język angielski – 10.06 godz. 14.00 PR s. 101 – 11 osób (nr 1-16)

s.208 – 5 osób (nr 17-23)

biologia     16.06 godz. 9.00   PR s. 4 – 2 osoby

Kl.4C –  szatnia – s. 2

język polski   8.06 godz. 9.00 PP (poziom podstawowy) sala 101

matematyka  9.06 godz. 9.00 PP s.101

język angielski  10.06 godz. 9.00 PP s. 101

język angielski  10.06 godz.  14.00 PR s. 106 – 3 osoby (nr w dzienniku 1, 2, 6)

s. 208 – 5 osób

biologia       16.06 godz. 9.00   PR s. 4 – 4 osoby

geografia   19.06 godz. 9.00       PR s. 5 (duża gimn.) – 2 osoby

Kl.4D  szatnia – boks w szatni

język polski   8.06 godz.  9.00 PP (poziom podstawowy) sala 4 – 13 osób (nr w dzienniku 1-14)

s. 201 – 11 osób (nr 15-26)

język polski  8.06 godz. 14.00 PR s. 4 – 2 osoby

matematyka  9.06 godz.  9.00 PP s. 4 – 13 osób (nr 1-14)

s. 201 – 11 osób (nr 15-26)

język  angielski  10.06 godz. 9.00 PP s. 4 – 13 osób

s. 201 – 11 osób

język angielski – 10.06 godz. 14.00 PR s. 4 – 13 osób (nr 1-19)

s.202 – 7 osób (nr 20-26)

matematyka            15.06 godz.9.00   PR s. 4 – 5 osób

biologia        16.06 godz.  9.00   PR s. 4 – 1 osoba

WOS           16.06 godz.  14.00 PR s. 207a – 1 osoba

geografia      19.06 godz.  9.00   PR s. 5 (duża gimn.) – 14 osób

fizyka          24.06 godz. 9.00   PR s. 207a – 1 osoba

Absolwenci   – szatnia – sala nr 7

język polski  8.06 godz. 9.00 PP (poziom podstawowy) sala 6 (mała gimn.) – 12 osób Nowa Formuła + 2 osoby Stara Formuła

język polski  8.06 g. 14.00 PR s. 4 – 3 osoby

matematyka  9.06 godz.  9.00 PP s. 6 – 10 osób NF + 4 osoby SF

s.206 – 10 osób NF

język angielski  10.06 godz. 9.00 PP s. 208 – 4 osoby NF

s. 202 – 9 osób NF

s. 207a – 1 osoba SF

język angielski  10.06 godz.  14.00 PR s. 202 – 3 osoby

matematyka     15.06 godz.  9.00   PR s. 4 – 1 osoba

biologia   16.06 godz.  9.00   PR s. 4 – 1 osoba + 3 osoby skierowane z OKE

geografia    19.06 godz. 9.00   PR s. 5 (duża gimn.) – 7 osób

historia     24.06 godz.  14.00 PR s. 207a – 2 osoby

chemia     17.06 godz.  9.00   PR s. 4 – 3 osoby skierowane z OKE

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

 

Bez maseczki, długopisu i dowodu osobistego zdający nie zostanie wpuszczony na salę egzaminacyjną!!!

 1. Na egzamin może przyjść TYLKO osoba zdrowa, która nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji domowej i nie przebywa z osobą na kwarantannie lub izolacji domowej.
 2. Rodzic ani prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis, linijka, kalkulator) – szkoła ich nie udostępnia!! Zdający NIE MOGĄ pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Przed skorzystaniem ze słownika przedstawiciel ZN przyniesie go zdającemu wraz z płynem do dezynfekcji i zdający przed skorzystaniem z niego będzie musiał zdezynfekować ręce.
 3. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
 4. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 5. Zdający, którzy chcą zostawić swoje rzeczy przed egzaminem w bezpiecznym miejscu (torebki, komórki itp., kurtki, parasole) proszeni są, aby na mniejsze rzeczy np. komórki przygotowali sobie przezroczyste reklamówki lub woreczki z przyklejona do nich lub przypiętą karteczka z imieniem i nazwiskiem i w nich umieszcza te drobniejsze rzeczy, by nie dotykać rzeczy innych osób. Szatniami dla poszczególnych klas będą: 4A i 4B (szatnia WF pod salą gimnastyczną), 4C sala nr 2, 4D wyznaczony boks w szatni, absolwenci sala nr 7. Przy korzystaniu z szatni prosimy o zachowanie odstępów, nietłoczenie się w nich i niedotykanie rzeczy innych. Wejście na dużą salę gimnastyczną (nr 5) bezpośrednio od podwórza, obok wejścia głównego
 6. Wejście do sal egzaminacyjnych rozpocznie się od godz. 8.15, tak abyście się nie tłoczyli przed szkołą czy na korytarzach i spokojnie, ale systematycznie zajmowali miejsce w salach, by o 8.45 wszyscy już byli na swoich miejscach.

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH – RAZEM PRZECIW BIAŁACZCE”

Drodzy Nauczyciele i Rodzice! Kochani Uczniowie!

Wraz z Fundacją DKMS zapraszamy Was do przyłączenia się do akcji rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego.

Pomimo pandemii koronawirusa Dawcy szpiku są potrzebni Pacjentom chorym na nowotwory krwi. Dlatego umożliwiamy bezpieczną rejestrację w bazie dawców szpiku bez wychodzenia z domu – możesz zamówić pakiet rejestracyjny przez Internet. Im więcej potencjalnych Dawców, tym więcej szans na życie dla chorych na nowotwory krwi!

Już 28 maja br. organizujemy Wirtualny Dzień Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego. Zaproś do naszego wydarzenia także swoich znajomych, rodzinę i przyjaciół!

Podziel się cząstką siebie! Podaruj komuś szansę na życie! To proste!!!

 

Organizatorzy:
Fundacja DKMS
Monika Chuchla
Elżbieta Jurek

ÓSMOKLASISTO! NASZA SZKOŁA TO NAJLEPSZY WYBÓR!